Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kapAli karuNai nidhi


kapAli karuNai nidhi
raagam: hamsadhvani

Aa:S R2 G3 P N3 S
Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

kapAli karuNai nidhi

anupallavi

shIr pAdam maravAda meyyaDiyAr cittattil Ananda nrttam sheyyum mayilai

caraNam 1

Adi antamillAdavanE adhikAra nandi mEl ArOhaNakkOla

caraNam 2

Aru pUtta shen shaDaiyum tirunIru pUtta pavaLa vaDivum tigazh uyar

caraNam 3

unadaDi malariNai paNivOrkku oru kanavilum kavalai tuyaram Edu jaya

caraNam 4

harahara ena manam urugit-tudittu unai darishanam paribavark-kihapara sukham tarum

caraNam 5

tunbak-kaDalil vIzhndAlum alladinbak-kaDalil AzhndAlum en

caraNam 6

tuNaiyaDi maravA aDiyarai irangi rakSikkum arputa bhikSATanak-kOla


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016