Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: abhayAmba nAyaka varadAyaka


abhayAmba nAyaka varadAyaka
raagam: kEdAragauLa

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

abhayAmbA nAyaka varadAyaka AtmarUpa prakAshakAvAva

anupallavi

ubhayAtmaka prapanca vyApaka OmkAra svarUpA vakAshaka shubhakara shashi shEkhara karuNAkara sundara shankara bhakta vashankara

caraNam

nIlakaNTha pUjita nirvikalpa nIlakaNTha bhava satya sankalpa kAlakAla sakala
vishva vikalpa jAla mUla kOTi brahmakalpa kapAla mAla shUladhara guruguha
jAlalIla phAla lOcana lOka pAla varadAna shIla shArddUla cEla karuNAlavAla rati lOla


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016