Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sAmajavara


sAmajavara
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: madhyamAvati.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

sAmajavara. rAgA: madhyamAvati. tALA: Adi sAmajavara gamana sAkEhAvAsa

anupallavi

kAma janaka kali kaluSa vibhanjana nAmadEya rAmacandra mAmava kOTi madana samAna saundarya kAmini kula tilaka vidEhAtmajA saudhAminiyuta nIlAmbOdha lilAbrddhanUlAvaNya

caraNam

dAsharatha suta kOsaladuhitru sukrta dharaNi kulatilaka lakSmaNa pUrvaja
kushikathanuja anusaraNa kinnapada guha sannuta karuNArasa jaladhara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016