Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gAna sudhArasa pAna


gAna sudhArasa pAna
raagam: nATa

36 calanaaTTai janya
Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: Adi
Composer: BaalamuraLi Krishna
Language:

pallavi

gAna sudhArasa pAna niratam gAnam karOmi santatam sAma

anupallavi

shrI nAradAmshajam bhAratIya gAna lakSya
lakSaNa sampradAya samaskartAram krti kartAram

caraNam

gAyaka jana bhujti mukti pradam dhyAyAmi dIna bAndhavam
sa ri ga ma pa dha ni saptasvara svarUpam tyAga brahmam muraLI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016