Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dharaNijA ramaNa (tv)


dharaNijA ramaNa (tv)
raagam: kEdAragauLa

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: T.M.Thiagarajan
Language: Tamil

pallavi

dharaNijA ramaNa shrI rAma lOkAbhi rAmA sharaNAgata rakSaNa vrata karuNAkara
(ciTTasvara)
rI* sa* ni dha pA sa* nI dha pa ma ga ri pa mA ga ri sa *ni *dha *pa sA ri ma pa ma pa ma
ga ri sa sa ni dha pa *ma *ga *ri *sa ni dha pa ni *ri *rI *sa ni dha pa pA ma ga ri sa ri ma pa ni

caraNam

raghukula shEkhara kOsala kumAra
caraNam 1

pA nI , sa* ni dha pA ; mA pA , ma ga ri sA ; sA *nI , sa ri ma

caraNam 2

ni dha pA ma ga rI sa ni sa ri mA pA sa ni sA* ni dha pA ma pa ni sa* rI* rI*
sa* rI* ma* ga* ri* sA* ni rI* sa* ni dha pA ri pA ma ga ri sA *ni sA ri ma pa ni dha

caraNam 3

sA* ; ni sa* ri* ni sA* ni dha pa ma ga ri sA ; *ni sa ri *ni *ni sa *ni *dha *pa *ni sa ri
ma pA ma ga rI ni dhA pa ma pA sa* ni , dha ma pA ri* sA* ni dha ma pa ni sa* rI*
ma* ga* ri* pa* ma* ga* rI* sa* ni dha pa ma pa ni sa* ri* ri* sa* sa* ni ni dha dha pA ma ga ri sa ri ma


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016