Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhArati mAmava


bhArati mAmava
raagam: tODi

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhArati mAmava krpayA nata janArtti bhAra haraNa niratayA

anupallavi

shArada vidhumaNDala sadrsha manOharamukhi

caraNam 1

vAsavAdi suravinutE daraNi shata bhAsura bhUSaNa lasitE hAsajita kundavitatE
vimala muktA-hAra kaNThi gajEndra gatE dAsa bhUta jana vidyA dAnalOla
paradEvi bhAsura candana mrgamada kusuma su-vAsita gAtri su-pAvana shIlE

caraNam 2

nAradAdi manOnilayE bhuvanatraya nAyikE krtAgjnyA nilayE cAru bAhu
dhrta valayE vikaca sArasAkSi tOSita bhUvalayE mAra kArmuka suSamAcOra
cilliyugE vANi vArija bhava dayitE varavINA vAdana lOla karAnguLI jAlE

caraNam 3

sakalAgama maya rUpE nikhilalOka janani sudhA madhuralApE akaLanka
guNa kaLApE karuNArasa hata vivasha jana vilApE sakalE padmanAbha pada sarasija
sEvakavara shuka sanakAdi munIshvara vinutE sOma kalA sadrshAmala phalE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016