[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] Song: candana carcita (ashhTapadi)


chandana charchita (ashhTapadhi)
raagam: kaamavardhani

51 pantuvaraaLi (kaamavardhani) mela
Aa: S R1 G3 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: aadi
Composer: JayadEva
Language: Sanskrit

caraNam 1

candana carcita nIlakaLEvara pIta vasana vanamAli kElicalanmaNI
kuNDala maNDita gaNDayuagaha smitashAli haririha mugdha vadhUnikarE
vilAsini vilasati kEliparE

caraNam 2

pInapayOdhara bhArabharENa harim parirabhya
sarAgam gOpa vadhUranu gAyati kAcid-udancita pancama rAgam

caraNam 3

kA-api vilAsa vilOla vilOcana khElana janita manOjam dhyAyati mugdha
vadhUradhikam madhusUdana vadana sarOjam

caraNam 4

kA-api kapOlatalE miLitA
lapitum kimapi shrutimUlE cAru cucumba nitambavatI dayitam pulakairanukUlE

caraNam 5

kELikalA kutukEna ca kAcid-amum yamunAvanakUlE manjuLa vanjuLa
kunjagatam vicakarSa karENa dUkulE

caraNam 6

karatala tALa taraLa valayAvali
kalita kalasvana vamshE rAsarasE saha nrtyaparA hariNA yuvatihi
prashashamshE

caraNam 7

shLiSyati kAmapi cumbati kAmapi kAmapi ramayati ramAm
pashyati sasmita cArutarAm aparAm anugacchati vAmAm

caraNam 8

shrI jayadEva
phaNitamidam adbhuta kEshava kELi rahasyam brndAvana vipinE caritam
vitanOtu shubhAmi yashasyam


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005