Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: OmkAra panjara


OmkAra panjara
raagam: rAgAmAlikA

taaLam: Adi
Composer: Mysore VaasudEvaacaarya
Language:

pallavi

(rAgA: madhyamAvati)

anupallavi

OmkAra panjara. rAgAmAlikA. Adi tALA.
1: OmkAra panjara shukIm-upaniSad-udhyAna kEli kalakaNThIm
Agama vipnia mayUrI-mAryAmantar-vibhAvayE gaurIm

caraNam 2

(rAgA: Anandabhairavi)

Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

dayamAna dhIrga nayanAm dEshika rUpENa darshitAbhyudayAm
vAmakuca nIhita vINAm varadAm sangIta mAtrukAm vandE

caraNam 3

(rAgA: kAmbhOji)

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

shyAma tanu saukumAryAm saundaryAnanda sampadunmESAm
taruNima karuNApurAm madajala kallOla lOcanAm vandE

caraNam 4

(rAgA: kalyANi)

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

nakha mukha mukharita vINAnAda rasAsvAda nava navOllAsam
mukhamamba mOdayatu mAm muktA tATanka mugda hasitam tE

caraNam 5

(rAgA: mAyAmALavagauLa)

Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

sarigama pada niratAm tAm vINA sankrAnta kAnta hastAm tAm
shAntAm mrduLa svAntAm kucabharatAntAm namAmi shivakAntAm

caraNam 6

(rAgA: mOhana)

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

avaTutaTa ghaTitacUlI tADita tAlI palAsha tATankAm
vINA vAdana vElA kampita shirasam namAmi mAtangIm

caraNam 7

(rAgA: bhairavi)

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

vINA ravAnuSangam vikaca madAmOda mAdurI bhrngam
karuNA pUratarangam kalayE mAtanga kanyakApAngam

caraNam 8

(rAgA: simhEndramadhyam)

Aa:S R2 G2 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G2 R2 S

maNI bhanga mEcakAngIm mAtangIm naumi siddha mAtangIm
yauvana vana sArangIm sangItAm-bhOruhAnubhava bhrngIm

caraNam 9

(rAgA: suraTi)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

mEcakamAsEcanakam mithyA dhrSTAnta madhya bhAgam tE
mAtastava svarUpam mangala sangIta saurabham vandE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/10/2016