Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: abhayAmbA jagadambA


abhayAmbA jagadambA
raagam: kalyANi

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

abhayAmbA jagadambA rakSatu Atma rUpa pratibimbA madambA

anupallavi

ibhavadana shrI guruguha jananI Isha mAyUranAtha ranjanI abhaya varada pANI aLivENI Ashrita mAvANI kalyANI

caraNam

bhakta nAgalinga paripAlinI bhAsamAna navaratna mAlinI
vyakta samasta jagad vishAlinI vyadhikaraNa haraNa nipuNa shUlinI
rakta shukLa mishra prakAshinI ravi kOTi kOTi sankAshinI
bhakti mukti mAnasa nivAsinI bhAva rAga tALa vishvAsinI
bhukti phalaprada dakSa mrDAnI bhaktiprada nipuNatara bhavAnI
shakti sampradAyaka sharvANI bhukti muktivitaraNa rudrANI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016