Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: holadi holeya


holadi holeya
raagam: nAdanAmakriya

Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

holadi holeya ivaravaralla

anupallavi

holagErili holeya holadilla

caraNam 1

sati vashanAgi janani janarige ati niSTUra nuDivava holeya
sutara paDedu vArdhikamadavEri pati dvESa mADuvavane holadi

caraNam 2

guru vidyA kalidu sukhadalli jIvisi hiriyara baLalisuvava holeya
puruSarigolidu svapuruSana sarvadA virasa mADuvavaLe holadi

caraNam 3

oDeyannavnuNDu avana kUDa baDidADi rOSa tALvane holeya
badadana bandare aDagaDigomme hoDedADi patiya baivaLe holadi

caraNam 4

nUrondu kula kumbhIpAka kaTTuva para nArIli vIryaviTTava holeya
yAroLu kalaha apasmAri durvAdi karALa kumati ihaLE holadi

caraNam 5

durbala janaranu kaNDu marugade nirbhItili iruvava holeya
arbhakatanadali madana cESTeyali durbuddhi mADuvavaLe sudda holadi

caraNam 6

haripAda tIrttavu hari nirmAlyavu hari prasAdavariyadava holeya
para dharmake anukUlavAgade sAdhu parara jaredu meredavaLe holadi

caraNam 7

ajana pita nArAyaNana pAdada bhajane mADadavanati holeya
nijavAda purandara viTTalarAyana tyajisi bALvaLe atyanta holadi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016