Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ADinAn viLaiyADinAn ainkaran


ADinAn viLaiyADinAn ainkaran
raagam: sAmA

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

ADinAn viLaiyADinAn ainkaran tannoDu arumukhan tiruviLaiyADinAn

anupallavi

tEDit-tEDi vandArum vizhaiya dEvarum yAvarum pU-mazhai pozhiya
(madhyamakAlam)
ADi vanda suralOka sundarigaL AlOlam pADi vara kOlAhalamAgha

caraNam

mUlap-poruLum para mOnap-poruLum onrAi mundi nI mundi nAnenrADudE kaNDa
mozhiyum maraiyum taDumArudE nIlam iDarkkaiyum neDuvarai peNgaiyum
nErukku nEr ninrADudE kaNDa nenjamum Ananda kUttADudE
mElai erinda pandO kOlam kATTi maraiya viN kadir tannaip-piDittADudE
(madhyamakAlam)
viritta shaDai muDi pOna veN matiyum meyyum naDunguravAghavum
vidhi magan nAradan tudiyinaik-kUDavum migha mighadonnishai pADavum
tirattinODu Anaka dundubi oru tanattanantanam pODavum
taN kadir tanadu sukirtamena vikirtamiDa adir peruga tikurtamena


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016