Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paahi kalyaaNa raama


paahi kalyaaNa raamaa
raagam: kaapi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tyaagaraaja
Language: Telugu

pallavi

pAhi kalyANa rAma pAvana guNa rAma

caraNam 1

nA jIvAdhAramu nA shubhakaramu

caraNam 2

nA nOmu phalamu nA mEnu balamu

caraNam 3

nA vamsha dhanamu nadaitO tanamu

caraNam 4

nA cittanandamu nA sukha kandamu

caraNam 5

nAdu santOSamu nA muddu vESamu

caraNam 6

nA manOharamu nAdu shrngAramu

caraNam 7

nA pAli bhAgyamu nAdu vairAgyamu

caraNam 8

nAdu jIvanamu nAdu yauvanamu

caraNam 9

Agama sAramu asura dUramu

caraNam 10

mullOka dhAramu mutyAla hAramu

caraNam 11

dEvAdi dEvamu durjana bhAvamu

caraNam 12

paramaina brahmamu pApEbha simhamu

caraNam 13

idi nirvikalpamu Ishvara janmamu

caraNam 14

idi sarvOnnatamu idi mAyA tItamu

caraNam 15

sAgara guptamu tyAgarAjAptamu


Meaning:


Other information:
Contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 08/24/2012