Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: haripAdaviralikke


haripAdaviralikke
raagam: saurASTra

Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

harivAsaradupavAsada bhAgyavu kaNDa kaNDavarige dorakuvude

anupallavi

hiridu janmagaLinda hariyanArAdhipa parama bhAgavata bhaktarigallade

caraNam 1

snAna sandhyAna modalAda karma nyUnada pAparAshi hEnu iruve noNa modalAda
prANiya himseya pApangaLu hInadvadinda duccara kaili hiDida durdAnada pApangaLu
bhAnu bimbada kaNDa himadante tolaguva Ananda vratake sariyenna bahude

caraNam 2

para satiyara nODi manaviTTa pApavu para dUSaNe pApavu para himseya mADi avara
vastugaLannu apaharisida pApavu paramAtmana pogaLuva nAligeyalli narara pogaLuva
pApavu hariya mariya kaNDa kariya sanghagaLante durita kOTigaLannu pariharisuvantha

caraNam 3

Aduva anrta vAkyagaLinda sambhavavAguva pApangaLu AdabArada dinagaLali strI
gOSTiyanADida ppangaLu bEDa bAradantha varava koDu endu bEDida pApangaLu
kADugiccanu kaNDa khaga mrgatatiyante Odisutiruvantha uttama vratavu

caraNam 4

tOruva dashami dvAdashiyemba sampuTAKAradindoppuva haridinavu mUru dinada
vrata nAlku hottina AhAravu varjitavu Uru dArigaLannu naDeya bAradu tAmbUlavu varjitavu
nArAyaNa dAsara sanghadoDane jAgara mADi shrI hariya koNDADuva

caraNam 5

atishaya dinadalli dEva rSi tarpaNa varjitavu prati varuSadali Acarisuva tAi tande
tithigaLella varjyavu satatavu mADuva yagnya puruSanige AhUtigaLellavu varjyavu
itaravAda bhOgadAsegaLellava varjisutali vIra vrtavanAcarisuva

caraNam 6

otti baruva pApangaLigella intidu pakSa prAyashcittavu uttamavAda halavu vratagaLinda
uttamavAdgihudu citta shuddhiyanittu jnAna vairAgyAdi mukti sAdhanavIvudu muktige
sOpAna taraNi bhavAbdhige hariya sannidhige heddAriya tOruva

caraNam 7

halavu purANagaLOdi shAstrangaLa tiLidu kELidarEnu halavu puNyatIrttha nada
nadigaLelli snAna mADidarEnu halavu vratangaLAcarisi dAnangaLa tiLidu mADidarEnu
halavu daivangaLoDeya purandara viTTalana olumeya vratake sariyena bahude


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016