Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AnjanEya raghurAma


AnjanEya raghurAma
raagam: sAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

AnjanEya raghurAma dUta mahitAnubhAva pAhi

anupallavi

kunjara varENyayuta satva su-ranjitamara munIshvara santatam

caraNam 1

dinakara bhIkara shaishava lIla dIptivi nirjita kAncana shaila
ghana dashakandara sOdara shUla khaNDna shubha lIla
janaka sutAdi vimOcana lOla jambumAli khAlani shikara kAla
vana dhitaraNa caNani jalAngula vahnidandha lankA nagara

caraNam 2

parama bhayAnakasangara dhIra prabalaja vayuta samIra kumAra
kara talaghAta hatAkSa kumAra kapivara kula shUra
sura nara kinnaranuta guNavara sUryagrahIta padAgama sAra
sarasa kadaLI vipina vihAra caNDa simhikAdaLanAuvAram

caraNam 3

vimala mahaushAdi shaila nayana vishruta vIrya su-pATala nayana
damita vIrayupAkSa samhanana daLitAshOkavana
vimatakampana kAnana dahana vikaTamuSTi mUrcita dAsavadana
kamala nAbha caritani shamana kalita mOdabhara sAdaram anudinam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016