Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhAvayE shrI gOpAlam


bhAvayE shrI gOpAlam
raagam: punnAgavarALi

Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: k/cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhAvayE shrI gOpAlam bhava vinuta bhavya suguNAlavAlam

anupallavi

dEvarAja mukha vibhuta sEvya pAda pankajam dititanUja ghana vipina dAvam dEvam

caraNam 1

viditayaduvam shapradIpam vasudEva vEshita yashOdA samIpam
pUtanA vidaLanavidhuta sujana tApam gargamuni vihita madhura nAmAlApam
gOpikA sadana krta navanItalOpam mAtru nijavadana darcita bhuvana rUpam
shrI krSNam sadayam hrta dhanada suta shApam su-kalApam sangata yamunA vimalApam gOpam

caraNam 2

paramakhAtukAkha kAlam vatsa hrdi parisakita vidhi vinuta lIlam
pada mrdItatara kALiya vinata pAdamUlam kALindI taTaharuta pashupavadhUcElam
mrdula tara karadhrta gOvardhana shailam AbhIra kamanIrAsa kELilOlam
shrI krSNam paramahamsa sahrdayABhakhElam shubha shIlam pATita vrkSAdi ripujAlam nIlam

caraNam 3

danu tanaya kEshikrtAntam gAndinI tanujOdita kamsasvAntam
sangata jana nibiDa madhurOpAntam sairandhrI tanu subhagIkara karAntam
sarapasa manujakUlamiLita kamsAntam sAndIpani muni vidita shhAstra krtAntam
shrI krSNam vinatOddhava lasita sabhAntam bhU-kAntam vIra jarAsuta jaya bhAntam shAntam

caraNam 4

kalita dvArakApura nivEsham bhISma putrikAdyaSTavadhU jIvEsham
nija virahAkula gOpa vadhU shOka nAsham viracita kuntIsutak-jnAnOpadEsham
dAridriyAvila kucEla danta ghana kOsham mrda tanaya kula dAna pUritadvijAsam
shrI krSNam bala dEvAnujamasitakEsham lOkEsham padmanAbhamambudha nikAsham shrIsham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016