Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nanda suta tava


nanda suta tava
raagam: kurinji

Aa:S N3 S R2 G3 M1 P D2
Av: D2 P M1 G3 R2 S N3 S

taaLam: m/jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

nanda suta tava jananamindu kulE jagadIsha nandayati jagadakhilam indirAdirEsha

anupallavi

manda manugarjati mAmsala ghanEpi dEvAnanda rUpa paramahamsanata mahAnubhAva

caraNam 1

mahitASTamI rOhiNI sahita divasa nishadE vihitanidrE khala kamsa prahita bhaTayUthE

caraNam 2

vimala sItasa vilASu vilasandISu taTinISu kumudA mOdavati vAyau bhramati digantESu

caraNam 3

dEva nikarE viyati divya sUnamapi varSati pAvana tApasa jAlE paramanuhruSyati

caraNam 4

dEvakI sahita vasudEva nIradhara shObha kEvalam samstuvati mudA kEshavAbjanAbha


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016