Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gangai aNi


gangai aNi
raagam: tODi

Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Eka
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

gangai ANi shen shaDaiyAnaik-kaNDu kaLiyAda kaN paDaittu mei payan peTrAi-pEdai nenjamE

anupallavi

shen kamala sEvaDiyum shen kai varadAbhayamum shempavazha vAyum dayai cindum aruTkaNNum tigazh

caraNam 1

kongai kulukki vevviDak-kaNgaL shuzhaTri manjaLA-lankamnukkit-tiriya
mangaiyar mayakkil uzhanrangavar tamal kuTraDappun kuzhiyil vIzhndavamE
kangul paghalum shuzhalum mangu thozhil viTTumadi

caraNam 2

shengamalai nIlOtpala mangaiyumauvavoru singavaNai mEyavanai kanguliDai anbar poruT-
TingidamAip-paNburaitta thungaviDai vAhananai angajanuDal azhiyak-kaNkanalai shindum mati

caraNam 3

vAsavanahandaiyinAl mOshamura-vanbu sheyum rAjan mushukundanuDan kAshiniyil vandavanai
dEsham pugazhaarUr nagar vAsanai Ishanai rAmadASan paNiyum shri thyAgarAjanai mei anbuDanE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016