Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvadEvam


dEva dEvam
raagam: hindOLam

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: khaNDa caapu
Composer: Annamaacaarya
Language: Sanskrit

pallavi

dEvadEvam bhajE divya parabhAvam rAvaNAsura vairi raNa pungavam

caraNam 1

rAjavara shEkharam ravikula sudhAkaram AjAnubAhu nIlAbra kAyam
rAjAri kOdaNDa rAjadIkSA gurum rAjIva lOcanam rAmacandram

caraNam 2

pankajAsana vinuta parama nArAyaNam shankarArjita janaka cApadaLanam
lankA visOkSaNam lAlita vibhISaNam venkaTEsham sAdhu vibhuta vinutam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005