Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhava paasha


bhava paasha
raagam: pushpalatika

22 karaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: khaNDa caapu
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

bhava pAsha mocakam parama sukhadAyakam

anupallavi

dhavaLAnga bhAsuram shashikaLA shEkharam bhuvanAdi kAraNam pUjita SaDAnanam

caraNam

vandEham madhuRsham mAdhavam harikEsham
sundarAngam ramA sEvitam shankaram sumabANa sUdanam shruti shirrO bhUSaNam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005