Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: baala sarasa


bala sarasa
raagam: keeravaaNi

21 keeravaaNi mela
Aa: S R2 G2 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Sanskrit

pallavi

bAla sarasa muraLI sudhArasa bhAva madhura laharI vihAra gO-

anupallavi

nIla naLina rucira daLa lOcana nigama sAra mrdu vacana jita madana

caraNam 1

kO...... lhala naTana padAmbuja dhara kinkiNi rava
tAna gaNa gaNa jAla vrajalOla madhukAla kanakadukUla gO-

caraNam 2

niravadhi ramya smEra mukAmbuja kusumita kalhAradaLa lOcana gO-

caraNam 3

kamaNIya ati tEjas taTAka khElita makara gaNa iva abhivrta
gOpa vadhUjana ramaNa manOhara rAsa vihAra tamAla sumAla gO-

caraNam 4

sajjana munigaNa sura sannuta gOvardhana giridhra shishira bhuvanapada
nartana maNigaNa kiraNa jvalita maya kuNDala maNDita khaNDavudAra gO-

caraNam 5

vallavIratikala halOdhara madhura manOhara shikhaNDaka jAla
mrga gaNa vairi su-naga gaNa bhUSaNa mrgamada tilaka samujvala pAla
agaNita maNIgaNa pravara viracita kaTakadhara karatala mukura kapOla
dhvata dhara madhu rucita kalita lalitA hata pratyAkatamaya svarajjAla

caraNam 6

sura vandita mathurApuri sadanA sarOruha vadana sundaragamana
kalita kalApa cikurA pada nayana rucira kanaka vasana rAdhAramaNa
mandAra vanamAla dharAyata sundara parimaLa kusuma sukEsha
santata manu cintita mama hrdaya sarOja madhupa kALinga naTana gO-

caraNam 7

hE dayAkara sAgara rUpA himakara vIkSaNa hrta santApA
mAdhava kOTi dinakara shObhA mama hrdaya naTana makuTa kalApa gO-


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde. One of the composer's saptaratnas.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/14/2006