Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: enna tAn sonnAlum peN koDuppadu


enna tAn sonnAlum peN koDuppadu
raagam: sAvEri

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

enna tAn sonnAlum peN koDuppadennamO vazhi teriya vENum
(khaNDagati)
ezhilarasi rAdhaiyai maNam pEshavenrAl ittaraiyil kaNNanE IDAghumenrAl
vazhi muraigaL shiladu sholla vENumE munnAl manam viTTu pEshiya pin piNamAghu pinnAL

anupallavi

ninrAl nilam maNakkum rAdhai ninaittAl nenjam maNakkum rAdhai
shenrAl dishai maNakkum rAdhai shirittAl kaNNanaik-kUDa shilaiyAkkum rAdhayai]

caraNam 1

paradEshak-kOlam pOgha kuDaikkengE pOvOm pAramalai onrallavO vENum
pAda rakSai enru onru tandu viTTAl adu shenru pArALum simhAsanattil kANum
tarattODu muTTai onrai tandu viTTAl adarkkuLLE tAnAgha aval engE tONum indappaDi
sangati irukka engaL pankaja mukha rAdhaiyai mangaLa maNam muDikka vazhi sholla vEnum

caraNam 2

ulagaLanda mAppiLLaikku vrSabhAnu maharAjan Unjalukku engE svAmi pOvAn
uTra pakSi vAhanamAm sArATTilE Etri viTTAl Urvalattai aNNAndu pArttAvAn
pala kOTi nAmamuLLa mAppiLLai pEraip-pODa pattirikkaik-kengE svAmi pOvAn
pankaja mukha rAdhaiyai mangaLa maNam muDikka tangu taDaiyillai enru ingitam ariyAmalE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016