Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAmavAshrta nirjara


mAmavAshrta nirjara
raagam: bhavapriyA

Aa:S R1 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

mAmavAshrta nirjara bhUruha mArakOTi madApaha dEha

anupallavi

kAmadAyaka parimuditEbha kEvala mOda nivAsa ghanAbha

caraNam 1

danta shUka shayAmbuja nEtra dIna janAvana pUtacaraNa
vandakALi hrdayAmbuja mitra vAsavAdi krta stutipAtra

caraNam 2

pAdanatAdi samsta nirAsa bhrUvallI nirjita mArasarAsa
dEva gaNAdrta mrdutara hAsa vairi niSUdana sadguNa vAsa

caraNam 3

shArada vidhu mukha mauktikahAra shAnta phaNIshvara nagara vihAra
parilasa mE hrdi jaladhi gabhIra pankajanAbha bhavArNava pAra


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016