Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bAlAmbikAyai namastE


bAlAmbikAyai namastE
raagam: nATakuranji

Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

bAlAmbikAyai namastE varadAyai shrI

anupallavi

bAlAdi nAma rUpAyai bhakta citta kEkI ghanAghanAyai bAlacandra sEvitAyai bhAratIsha pUjitAyai

caraNam

hATakA bharaNAyai hamsanAda muditAyai haridrAnna
rasikAyai guruguha svarUpAyai nATakuranjI rAga priyA
nanda karyai naTEshvaryai vaidyapati manOllAsa karyai


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016