Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paahi parvatanandini


paahi parvathanandhini
raagam: aarabi

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Swaati TirunaaL
Language: Sanskrit

pallavi

pAhi parvatanandini! mAmayi pArvaNEndu samavadanE
(pAhi)

anupallavi

vAhinI taTa nivAsini kEsari-vAhanE ditijALi vitaraNE
(pAhi)

caraNam 1

jambhavairi mukhanatE kari-kumbha bhIvAkusha vinatE vara-
shambhu lalATa vilOcana pAvaka-sambhavE samadhika vasanE
(pAhi)

caraNam 2

kanjadaLa nibhalOcanE madhu-manjutara mrdubhASaNE mada-
kunjara nAyaka mrdugati manjima-bhanjanA caNa mandaragamanE
(pAhi)

caraNam 3

cancadaLi lalitAngE tila-kAnci dashashidhara kalAnikE nata-
vancinrpAlaka vamsha subhOdaya-sancayaika krti satata guNnikE
(pAhi)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005