Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bAla pAhi


bAla pAhi
raagam: nIlAmbari

Aa:S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

taaLam: nIlAmbari.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

bAla pAhi vaudEva dEvakI bAla pAhi shaurE nIla mEgha sannibha sharIra jagan mOhanAnga nrharE

caraNam 1

nandagOpa sukumAra yashOdA puNyarUpa viSNO
manhahAsa vadana gOpikAjana ramaNa pAhi krSNA

caraNam 2

dIna sharaNya draupadi mAna samrakSaNa dhurINA
dAnava shishupAla kamsardayakita kAla kamala caraNA

caraNam 3

nAradhAdi yOgi brnda vandita vENugAna lOlA
nIrajAkAa bhaktajana kalpataru rUpa suguNa jAlA

caraNam 4

kAmitArtha phala dAyaka pArthasArathE jaya vibhO
rAmadAsa sannuta ananya sharaNam maam pAhi prabhO gO-


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016