Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: raadhikaa krishNaa (AshTapaDi 9)


raadhika krshNaa
raagam:
taaLam:
Composer: JayadEva
Language:

pallavi

rAdhikA krSNA
(rAdhikA)

anupallavi

rAdhikA virahE tava kEshava
(rAdhikA)

caraNam 1

yadi harismaraNE sarasammanO
yadi vilAsa kutUhalam
madhura kOmalakAnta padAvaLIm
SRNu tadA jayadEva saraswatIm

caraNam 2

stana vini hitamapi hAra mudAram
sA manutE kRSa tanuriva bhAram (rAdhikA)

caraNam 3

sarasama SRNamapi malayaja pankam paSyati vishamiva vapushi saSankam

caraNam 4

Swasita pavana manupama pariNAham
madana dahana miva vahati sadAham

caraNam 5

diSi diSi kirati sajala kaNajAlam
nayana naLina miva vigalita nALam

caraNam 6

nayana vishaya mapi kisalaya talpam
kalayati vilaya hutASa kalpam

caraNam 7

tyajati na pANitalEna kapOlam
bAla SaSina miva sAyama lOlam

caraNam 8

haririti haririti japati sakAmam
viraha vihita maraNEna nikAmam

caraNam 9

shrI jayadEva phaNitamiti gItam
sukhayatu kEshava padamupanItam
(rAdhikA)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005