Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: darishanam sheidiDuvOm


darishanam sheidiDuvOm
raagam: bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

darishanam sheidiDuvOm jaganmAtAvai shakti Om shakti Om enru vaNangi ninrE

anupallavi

parama sukhAnandam pAlikkum annaiyai bhavya janangaLellAm divya jIvanam pera

caraNam 1

aruNa naghai mukhamum karuNai pozhi aghamum anjal enraruL sheyyim shen shuDark-karangaLum
maraNa bhayam ozhikkum kiraNa vizhik-kanalum mangaLa shAntamum pongum mahEshvariyai

caraNam 2

aruvigaLuDan shOlaik-kuruvigaLuDan pADi Anandak-kUttADi anbuDan koNDADi
iru vaghai manattinai orumaiyuL aDakkiyE idaya malarilum innuyir ulagilum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016