Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: oyyAramAga oyyAramAga


oyyAramAga oyyAramAga
raagam: sArangA

65 mEcakalyaaNi janya
Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

oyyAramAga oyyAramAga oyyAramAga yamunai nadi OramAga vegu nEramAga
vandAravAram Agha meyyAgha kuzhalonru UdiDum kaNNA nIlamEni vaNNam kaNDu manam AdiDum kanNA

anupallavi

kaiyAra malar koNDu tUvinum AghAdE iru kaNNAra nila vandu mEvinum AghAdE
meyyAna nilai vandu mEvinum AghAdE menmElum mElum pErAshai koLvadum tIrAdE
(madhyamakAlam)
enna sholliyum sholliyum manamadil ErAdE en iraivA nI tarum punnakaiyil tOyum nenjam
maru mozhi kUrAdE mArAdE mannavanE mAdhavanE malar mukha rAdhai magizh maNavALanE
kannal ena oDi mun-nilavil kUDi nannayamoDu oru punnai nizhalADi

caraNam

muttAra maNi tuLLi moyyuvana mAlai ADa mOna kurumbu naghai mun udaDu vandu kUDa
vittraNamAna paNNil vENumenru ishai pADa vEdangaL ellAm tEDa brndAvanam vandu kUDa kUDa
(sing in atimadhyamam)
nAnA vidhamAna pulandaru tozhil nAn engena aghala shariyai giriyaiyum
jnAnangaLoDu paramum para sukhamum nAn ingena varu karuNai mukham kATTi
vErengilum iyalAdEn tozhudEn vizhundu tanjam enraDaindEn enak-
kAnanda nilai kATTi aruL kUTTi viN matiyena oLi kATTi enakkediril


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016