Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: karpUram nArumO


karpUram nArumO
raagam: khamAs

28 harikaambhOji janya
Aa:S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Aandaal
Language: Tamil

pallavi

karupUram nArumO kamalappU nArumO
tirupavazhach chevvAi tAn tittirukkumO

anupallavi

maruppositta mAdhavan tAn vAiccuvaiyum nATramum
viruppuTruk-kETkinrEn sollAzhi veN shangE

caraNam 1

kaDalil pirandu karudAdu, pancasana nuDalil vaLarndu pOi UzhiyAn kaittalat-
tiDaril kuDiyErit-tIyavasurar naDalaip-paDa muzhangum tOTrattAi nar shangE

caraNam 2

taDavaraiyin mIdE shararkAla candiran iDaiyuvAvil vandu ezhundAlE pOlE nIyum
vaDa maduraiyAr mannan vAsudEvan kaiyil kuDiyEi vITrirundAi kOlapperum shangE

caraNam 3

canhira maNDalam pOl dAmOdaran kaiyil andaram onrinri Eriyavan seviyil
mandiram koLvAyE pOlum valampuriyE indiranum unnODu selvattukkElAnE

caraNam 4

unnODuDanE oru kaDalil vAzhvArai innArinaiyAr enru eNNuvAr illaikkAN
mannAgininra madhusUdhan vAi amudam pannALumuNkinrAi pAncajanniyamE

caraNam 5

pOit-tIrthamADAdE ninra puNar marudam sAittIr tAn kaittalattE erik-kuDikoNDu
sEit-tIrthamAi ninra shen kaN mAl tannuDaiya vAit-tIrtham pAindADa vallAi valampuriyE

caraNam 6

shen kamala nANmalar mEl tEn ugarum annam pOl shen kaN karu mEni vAsudEvanuDaiya
angaittalam Eri annavasam seyyum sangaraiyA un selvam sAla vazhagiyadE

caraNam 7

uNbadu sollil ulagaLandAn vAi amudam kaN paDai koLLal kaDal vaNNan kaittalattE
pEN paDaiyAr un mEl pErum pUsal sATruginrAr paNpala seiginrAi pAncajanniyamE

caraNam 8

padinArAm Ayiravar dEvi mArpArttiruppa madhu vAyirk-koNDAr pOl mAdhavan tan vAi amadam
poduvAga uNbadanaip-pukkunI uNDakkAl sidaiyArO unnODu selvap-perum shangE

caraNam 9

pAncajanniyattaip-padmanAbanODum vAinda perum suTramAkkiya vaNpuduvai
Einda pugazhp-paTTar pirAn kOda tamizh Iraindum AindEtta vallAr avarum aNukkarE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/06/2016