Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvakI kanda


dEvakI kanda
raagam: pIlu

Aa:N2 S G3 M1 P N2 D2 P S
Av: S N2 D2 P D2 P M1 G2 R2 S N2 S

taaLam: Adi
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

dEvakI kanda mukunda

caraNam 1

nigamOddhAra navanIta cOra khagapati vAhana jagadOddhAra

caraNam 2

shankha cakradhara shrI gOvinda pankaja lOcana paramAnanda

caraNam 3

makara kuNDaladhara mOhana vESa rukumiNI vallabha pANDava pOSa

caraNam 4

kamsa mardana kaustubhAbharaNa hamsa vAhana pUjita caraNa

caraNam 5

vara vElApura cenna prasanna puranda viTTala sakala guNa pUrNa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016