Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: maanasa sancararE


maanasa sanchararE
raagam: punnaagavaraaLi

8 hanumatODi janya
Aa: N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: tripuTa
Composer: Tyaagaraaja
Language: Sanskrit

pallavi

mAnasa sancararE rAmE

caraNam 1

varamuni bhaktalOka cayAryE parama pAvana nirjara vAryE mukhajita bhAryE

caraNam 2

svarajita ghana rava mAduryE sura vairi nicaya tamasa sUryE nirupama shauryE

caraNam 3

vikasita sarasIruha nEtrE makarAnga kOTi sannibha gAtrE kaushika mitrE

caraNam 4

sukha mukha vinuta sucaritrE akaLanka sIta sukaLatrE karuNA pAtrE

caraNam 5

agaNita lOka gaNa dhArE naga vairi ripu jalada samIrE durjana dUrE

caraNam 6

vigaLita mada hrdayAkarE nigamAgama sancArE hari parivArE

caraNam 7

kamalAsana guNa grAmE kamalAri shEkhara priya rAmE vArida shyAmE

caraNam 8

kamala hrdaya kumuda sOmE amala cittajana ripu bhImE gOpikA kAmE

caraNam 9

vAgIshEndra rudrAdishE rAga lObha mada vinAshE sakalAdhIshE

caraNam 10

rAja rAja pUjitE ramEshE tyAgarAja hrdaya nivEshE sAkEta purIshE


Meaning:


Other information:
Contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005