Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: krSNEdi mangaLam


krSNEdi mangaLam
raagam: bilahari

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

krSNEdi mangaLam divyanma

anupallavi

iSTarindali bhava bandhana naSTavAgi hOhudO

caraNam 1

nAradamuni tAnu naraka paTTaNage hOgi vArijanAbha endu odaridAga
ghOra pAtakavella dUravAgi hOitu surEyAyitu svarga lOkavella

caraNam 2

ajAmiLanu I nAma antya kAlake smarise nija padaviyaididanu nimiSadali
bhujaga bhUSaNanu tA shrI rAma nAmava najakAnadeyanu karedu upadEshavitta

caraNam 3

panca pANDavaranu paripAlisitu nAma pAncAli more lELi poreyitu nAma
vancane mADi kauravara maDuhi nishcinteyali pANDavara paTTa kaTTida nAma

caraNam 4

sarasiyoLage muLugi ariya bAdhege siluki karirAja hariyendu moreyiDalu
tvaritadindali bandu kariyanuddharisuta karirAja varadanendenisi koNDa nAma

caraNam 5

dhruva tanna tande toDEya mElEralu poge avana malatAyi garjisidaLAga
dhruva sukhibiTTu vanake pOgi tapa mADi saviyAdacala padava paDedanAga

caraNam 6

hiraNyakashipu tanna magana bAdheya paDise giriya shikharadindaIDADalu
narahare narahare rakSisendennalu narasimha rUpadindavana pAlisida

caraNam 7

kandana AparAdhava kELade nrpanu tA nandati dAruNNa kaDahadoLu keDahe
andu sudhanva shrI krSNanendenalAgi bendu kudiva eNNe taNNIrAyitu

caraNam 8

asura bAdheke siluki ashOkavanadali shashimukhi bIja mantrava japise
asurana kondu ashOkavanava biDisi vasudhIsuteya salahida rAmanAma

caraNam 9

paripari bhaktaranu pAlisitu I nAma parama mangaLavu pAvanavu I nAma
suraru brahmAdigaLu stOtra mADuva nAma dhareyoLu siri purandara viTTala nAma


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016