Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kAriruLokka


kAriruLokka
raagam: kharharapriyA

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: kharharapriyA.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

kAriruLokka. rAgA: kharharapriyA. tALA: Adi tAnana tattat tanattanat tana tAnana tattat tanattanat tana tAnana tattat tanattanat tana tana tAna

1: kAriruLokkak-karutta maikkuzhal vaari minukkic-ciDukkedut-
tezhil kANa maNakkat-todutta parpala malar shUDi


caraNam 2

kAdo-DaDarttat-taDakka-Naittigazh kArmai ezhuttiT-rulakki viprama
kAraNa neTrikkaN vaitta pottoDu madarAjan


caraNam 3

vIravilokkat-tazhaitta virppuruvODavar kaippaT-rumaikka-NaittuNai
mEviDu maTrait-taLirtta tuppidhazh oLi vIshum


caraNam 4

mIsura muttotta parkkaL vaittaponAnana porpadh maputpa moyththadhil
veezhma dhupaththiR RiLaiththu niththamum-uzhalvEnO


caraNam 5

Eraga verpiTrirutta-nippazha nIyenum verpirk-kaDappa verpoDum
Iraru kaippetru shikkaleTTu kuDiyil vAzhum


caraNam 6

yAnai mukharkuk-kanNiTa uttama Ema mayakkuk-kuDa dvaja guha
ENa vizhippokuratti-naTrava vaDivElA


caraNam 7

nAraNar eTTakkarattar pattavatAram eduttar shunakku shorpara
jnAnam aLittiTTa cakkarattari marugOnE


caraNam 8

jnAlam isaikkat-tapattai ottave vAzhvinai metta shirakka vaitta mei
jnAna guru shatti vaitta kaittala perumAnE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016