Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kamalAmbikAyai kanakAmshukAyai


kamalAmbikAyai kanakAmshukAyai
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: k/aTa
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kamalAmbikAyai kanakAmshukAyai karpUra vIDikAyai namastE namastE

anupallavi

kamalA kAntAnujAyai kAmEshvaryai ajAyai himagiri tanujAyai hrImkAra pUjyAyai kamalAnagara vihAriNyai khala samUha samhAriNyai kamanIya ratna hAriNyai kali kalmaSa parihAriNyai

caraNam

sakala saubhAgya dAyakAmbhOja caraNAyai samkSObhiNyAdi shaktiyuta caturth-yAvaraNAyai
prakaTa caturd-dasha bhuvana bharaNAyai prabala guruguha sampradAyAntah-karaNAyai
akaLanka rUpa varNAyai aparNAyai suparNAyai sukara dhrta cApa bANAyai shObhanakara manukONAyai
sa-kumkumAdi lEpanAyai carAcarAdi kalpanAyai cikura vijita nIla ghanAyai cidAnanda pUrNa ghanAyai


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016