Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mahAdEva kAncIpurAdhIshA


mahAdEva kAncIpurAdhIshA
raagam: suraTi

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Mysore Sadaashiva Rao
Language:

pallavi

mahAdEva kAncipurAdhIsha pAhimAm shambhO
mahA vipina sama jaTAdhara samrakSa mAm shambhO

anupallavi

tuhina girijA nAyaka tuhina karadhAraka bhava
tuhina vraja pAvaka Ashrita jana pOSaka

caraNam

kAma dahana khyAta nAma kAma nEtri hrdaya kAma
panca vadana vyOma vasana panca pApanAshana
cUta vrkSa mUla jAta bhUta nAtha gIta prIta
kunjarAsura bhanjanakara kunjara mukha hitakara
sadAshivakavi sankaTahara jagadudhAra
sadA munigaNa vandita EkAmrEshvara
sudhAkara shEkhara bhayankara kandhara
dayAkara gangAdhara shankara kinkara
bhayahara damaruga vinOdakara pinAkadhara shambhO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016