Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aananda naTam aaDuvaar - Click to listen (Kalpaka Kamakshi)!


anandha naTam aaDuvar
raagam: poorvi kalyaaNi

53 gamanashrama janya
Aa: S R1 G3 M2 P D2 P S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: roopakam
Composer: Neelakaanta Shivan
Language: Tamil

Pallavi

Ananda naTam ADuvAr tillai ambalam tannil aDi
paNIbavark-kapajayam illai
(Ananda)

Anupallavi

tAnandam illAda rUpan tajjam takajham takajhaNu taLAngu taka tatingiNatOm taLAngu taka tatingiNatOm taka dhimi taka tatingiNatOmen
(nAnanda)

CaraNam 1

vancakam illAda aDiyAr kuvikka vAnavar munivar Anavar tudikka cancala vizhi
mAdumaiyAL madikkat-takkiTa tarikiTa tongiTa dhittimi dhimi taka tatingiNa takatOm
takatOm takatOm taka dhimi taka tatingiNatOmen
(nAnanda)

CaraNam 2

bhAgya muyalagan mIdoru kAl tAkkip bhaktar tozha maTra oTraikkAlum tUkki
Akki aLippOrai mELakArar Akki ambara nAtha cidambara shambhu sadAshiva sundara
Arai maNi shala shalavena aNi paNi khala khala vena
(Ananda)

CaraNam 3

pAdi madi jyOti phaLir phaLIr enna pAda shilamboli ghalIr ghalIr enna
Adi karai uNDa nIlakNTham minna arapura hara shiva sundara aruL gurupara shiva shankara
ANdamum piNDamum AdiDa eNdishaiyum pugazh pAda
(Ananda)


Other information:
Song performed for karnATik by Kalpaka Kamakshi.


first | previous | next

Contact us

updated on 08/18/2016