Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jaya jaya vijaya vinAyakam


jaya jaya vijaya vinAyakam
raagam: hamsadhvani

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 P N3 S
Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Madurai G.S.Mani
Language:

pallavi

jaya jaya vijaya vinAyakam bhaja jaya vara vallabham prANanStham

anupallavi

bhaya nivAraNam bhakta paripAlanam svayamprakAsha tanum sura rUpam

caraNam

gaja mukham agaNita guNam anukUlam tEja pravAham pUjya mangaLa rUpam
puravAha sutam nIlakaNTha sutam sura shrESTam rAjapUjUitam suphalyE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016