Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAdhavO mAm pAtu


mAdhavO mAm pAtu
raagam: rAgamAlikA

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

(rAga: nAta)

mAdhavO mAm pAtu. rAgamAlikA. rUpaka tALA.
mAdhavO mAm pAtu matsyAvatArO vEdastEya duStaharO vEdAdi rakSaNah shrI
gOvidam namAmyaham guruguhanutakUrmAvatAram dEvarAjAdi pUjitam divyAmRtapradam
shrIdharENa rakSitOham bhUmipAla sUkarENa hita dEvOpakArENa hayAsurahati nipuNEna
narasihmAya namastE prahlAda prArthitAya hiraNya prANaharAya harihayAdi vanditAya
vAmanAdanyam na jAnEham naravara rUpiNah shukra balirAjAdi shrutijHnAna prabOdhinO
parashurAmasya dAsOham sItApatim sharaNAgatasya kSatriya kula bhIkarasya jamadagni rSi putrasya
rAmacandra svAmini bhaktim karOmi dasharatha sukumArAtmani dashavadana bhaHnjanAtmani
balarAma mAm kalaya bhOgIshAdi sOdara muraLIgAnAnanda mukundAdi sadA lOla
shrI krSNam bhajarE citta shrI rukmiNIpatim shishupAla kamsAdiharam pANDavAdi rakSitavaram
kaliyuga varavEnkaTEsham khala shamUha hata surEsham alamElu mangEsham acyutAdim bhajEham anisham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016