Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dakSiNAmUrtE vidaLita


dakSiNAmUrtE vidaLita
raagam: shankarAbharaNa

Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: m/jhampa
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

dakSiNAmUrttE vidaLita dAsArttE cidAnanda pUrttE sadA mauna kIrttE

anupallavi

akSaya suvarNa vaTa vrkSa mUla sthitE rakSamAm sanakAdi rAja yOgi stutE rakSita sadbhaktE shikSita duryuktE akSarAnuraktE avidyA viraktE

caraNam

nikhila samshaya haraNa nipuNa tara yuktE nirvikalpa samAdhi nidrA prasaktE
akhaNDaikarara pUrNArUDhashaktE aparOkSa nitya bOdhAnanda muktE
sukhatara pravrttE svAjnAna nivrttE svaguruguhOtpattE svAnubhOga trptE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016