Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhagavAn samayOyam


bhagavAn samayOyam
raagam: asAvEri

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: cempat
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhagavAn samayOyam mayi bhadra kaTAkSam sakrt kartum

anupallavi

nagajAbhUSita vAmatanO pannaga rAjalanjkrta sarvAnga

caraNam 1

cAru kalAnidhi lalita kalApa cAmIkara bhU dhara varacApa
mAra vIra krta kOpATOpa mahitA vimala vijnAna svarUpa
dArita ghana dakSa kandhara brndAra kAli rakSa nipuNa
murAri krtakaTAkSa amrta rasa pUra bharita bhIkSa
nAradAdyudAra pakSa vara parivAra shArada nIrada nibha sharIra
vArita vinata janAkhila shOka pUrita vAncita sakala shrIka
bhUri tarApa jala nidhinauka dhrta kOmaLa padanALIka

caraNam 2

bhIma gajAsura ghana mada haraNa bhIta vinata jana vipaduddvarana sAmaja vara
carmAmbara bharaNa sakala lOka sampUjita caraNadhAma nidhi nivAsa darakundAbha
mandahAsa jagadabhi rAma mukha vikAsa atyanta ramaNIya vilAsa bhIma bhava virAmakara
suparva su-lalAma padam lalAma vilasadaLika haimavati mOhana divyAnga amita dayA
rasavilAsada pAnga kOmaLakara parikalita kuranga kuru mudam mama vrSabha turanga

caraNam 3

kailAsAcala viharaNa lOla kara kamala kalita Damaruka shUla bhAla vilasita
jvalana jvAla lIlA kabalita sumahAkSvEla kAla mada vidAra avita mrkaNDu muni kumAra
druhiNa kapAla kaNThahAra Ashrita hrta padma shubha vihAra hEli ghana rAgAli haraNa
caNa nija mauli simhakElI dhrta saridvara hEla nirmita vishva virOcana nALikAri jvalana
vilOcana vElA tIrtha bhavArthi vimOcana vinA tvAm mama na gatih-kAcana


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016