Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kuzhalE nI enna koDuttu vaittanaiyO


kuzhalE nI enna koDuttu vaittanaiyO
raagam: Arabhi

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kuzhalE nI enna koDuttu vaittanaiyO gOvindan unnai Uda engaL gOpAlan
unnai Uda konjiyuNai shen tAmarai malaranna karam koNDu aNaittiDa
kuviyidazh-adaram unadiru amudinai koLLai koNDavarai parugiDavena

anupallavi

kazhalO unakkenattALangaL pODa adaik-kaNDavuDan amarargaL mAmalar tUva
mazhaiyO vandena mAmayilgaL Ada engaL manamO lajjaiyai viTTu gajjai kaTTi Adi
(madhyamakAlam)
madu maNandu porAdadAgiya karu vaNDinam kaNDu indaLam pADa mAzhai marakatam
minnoLi iNaiyena vandu vandu balamunturavumADa gatiyiranda mAdhavarAnavar iLa
kanniyarAghavum tayir vilai kUra kaiyaNaittu meiyaNaittu kAdal sheivadenru hariyODu muravADa

caraNam

kONAmal nANAmal mAmalait-tUkki kuDaiyAghap-piDittAn mAmazhai nIkki
AnAlum inrunai kaikkuravAkki AnAnE mukkONan AvadarkkuL nOkki


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016