Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mannar kulattiniDai


mannar kulattiniDai
raagam: nAdanAmakriyA

Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: Adi
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

pallavi

mannar kulattiniDai. rAgA: nAdanAmakriyA. Adi tALA.

1: mannar kulattiniDaip-pirandavaLai ivan maruva tigazhndadenru nANamuTradO
cinnam shiruk-kuzhandai enra karuttO ingu sheyyat-taghAda sheigai sheidavaruNDO
vanna mukhat-tiraiyaik-kaLaindiDEn ninran madam kaNDu tughilinai validurindEn
enna karuttilaDi kaN pudaikkirAi enak-keNNap-paDuvadillaiyEDi kaNNammA

caraNam 2

kanni vayadilunaik-kaNDadillaiyO kannanganri shivaikka muttamiTTadillaiyO
anniyamAga nammuL eNNuvadillai iraNDAviyum onrAgumenak-koNDadillaiyO
pannip-palavuraigaL sholluvadennE tughil parittavan kai parikka bhayam koLvanO
ennaip-puramenavum karuduvadO kaNgaL iraNDinil onrai onru kaNDu veLgumO

caraNam 3

nAttinirp-peNgaLukku nAyakar shollum shuvai nainda pazham kadaigaL nanuraippadO
pAttum shrutiyumonru kalandiDungAl tammuT-panni upacaraNai pEshuvaduNDO
nIttum kadirgaLODu nilavu vandE viNNai ninru pUgazhndu viTTup-pin maruvumO
mUTTum viraginaiya jyOtikavvungAl avai munn-upacAra vaghai mozhindiDumO

caraNam 4

shAttirakkArariDam kETTu vandiTTEn avar shAttiram sholliyadai ninakkuraippEn
nETru munnALil vanda uravanraDI migha neDum paNDaik-kAlamudal nErndu vandadAm
pOTrumi rAmanena munbudittanai angu pon mithilaikkAran bhU-maDandai tAn
Utramu dennavoru vEinkizhal koNDOn kaNNan uruva ninakkamaiyap-pArthan angutAn

caraNam 5

munnai mighap-pazhamai hiraNiyanAm endai mUrkham tavrkka vanda narasinga nI
pinnaiyor buddhanena tAn vaLarndiTTEn oLip-peNmai yashOdarai enrunnai eidinEn
shonnavar shAttirattil migha vallar kAN avar shollirp-pazhudirukkak-kAraNamillai
innum kaDaishIvarai oTTirukkumAm adil Edukku nANamuTru kaN pudaippadE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016