Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaalamaam vanattil


kAlamAm vanathil
raagam: aanandabhairavi

taaLam: aadi
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

caraNam 1

kAlamAm anDak-kOla mAmarattin mIdu kALi shaktiyenra peyar koNDu rIn-
karamiTTulavuvumoru vaNDu tazhal kAlum vizhi nIlavanna mUla attu vAkkaLenum
kAlgaLAruDaiya-denaikkaNDu marai kANu munivOr uraittAr paNDu
mElumAghik-kIzhumAgi vEruLa dishaiyumAghi viNNU maNNUmAna shakti veLLam inda
vindaiyellAm-Angadushei kaLLam pazha vEdamA adanmunuLLa nAdamAi viLamguminda
vIra shakti veLLam vizhum paLLam AghavENDu nittam enran Ezhai ullam

caraNam 2

anbu vaDivAghi nirppaL tunbelAmavaL izhaippaL Akka nIkkam yAvumavan sheigai idai
Arnd-uNarndavargaLuk-kuNDuygai avaL Anandat-tin ellAiyaTra poigai
InbavaDivAghi nirppaL tunbelAm izhaippaL ihdelAmavan puriyumAyai avaL
EdumaTra meipporuLin shAyai enil eNNiyEnum shaktiyEnum puNNiya munivar nitta
meiduvAr mei jnAnamenum tIyai eritteTruvArin-nAnenum poip-pEyai

caraNam 3

AdiyAmshivanum avan jyOtiyAna shaktiyum tAn angum ingum uLavAgum onrE-
yAinAlulaganaittum shAgum avaienriyOr poruLumillai anriyonrumillai idai
aindiDil tuyaramellAm pOghum inda arivu nAn parama jnAnamAgum
nItiyAm arashu sheivAr nItigaL pala koDiduppar nINDakAlam vAzhvar taraimIdu enda
neriyum eiduvar ninaittapOdu anda nittamutta shuddha buddha satta perum kALIpada
nizhal aDaindArkillaiyOr tIdu enru nErmai vEdam shollum vazhividu


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 11/10/2005